Title: rauLink Software Domotica Web 2.0 SQL Injection Authentication Bypass Advisory ID: ZSL-2020-5572 Type: Local/Remote...
A popular Wi-Fi extender for the home has multiple unpatched vulnerabilities, including the use of...
ทีมนักวิจัยจาก JSOF ได้พบกลุ่มช่องโหว่ Zero-day กว่า 19 รายการหรือตั้งชื่อว่า ‘Ripple20’ ซึ่งพบในไลบรารีของ TCP/IP หนึ่งที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1997 โดยจนถึงปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและประเมินว่าน่าจะมีอุปกรณ์ IoT ได้รับผลกระทบกว่า...
Page 1 of 41 2 3 4